Materiaalit turvallisesti kiertoon, Ethica Kemia -lehdessä

7.5.2018

Kemia – Kemi -lehden 3/18 numerossa julkaistiin, Tätä mieltä -palstalla sivulla 12, Lotta Immosen kirjoittama kolumni.

KIERTOTALOUDEN ydinajatukset voidaan tiivistää kuudeksi periaatteeksi. Ensinnäkin kiertotalous on resurssiviisas talousmalli, joka on luonteeltaan palauttava ja uudistava ja toimii luonnon kantokyvyn rajoissa. Toiseksi materiaalit kiertävät yhteiskunnassa teknisissä ja bioperäisissä kierroissa loputtomasti. Materiaalit ovat myös turvallisia ja haitta-aineettomia. Kolmanneksi tuotteiden, komponenttien ja materiaalien arvo säilytetään, ja niiden arvoa kasvatetaan jalostamalla. Neljännen periaatteen mukaan kaikki energia on uusiutuvaa, ja sitä käytetään tehokkaasti. Viidenneksi ratkaisut ovat systeemisiä ja perustuvat elinkaarien, ekosysteemien ja monikäyttöisyyden suunnitteluun. Kuudes periaate kuuluu: resurssien ja hyvinvoinnin jakautuminen tasa-arvoisestion kaiken toiminnan keskiössä.

TOINEN PERIAATE on noussut esille tässäkin lehdessä useasti. Yleensä se on liittynyt kierrättämiseen tai uusien materiaalien kehittämiseen. Esimerkiksi Kemia-lehden numerossa 3/2017 oli uutinen paperi- ja kartonkiteollisuuden lietteiden ja lentotuhkan hyödyntämisestä komposiittimateriaalissa. Erilaisista tuhkista ja kuonista on jätteenpolton yleistyessä tullut haaste. Niiden määrät kasvavat, ja usein ne sisältävät kirjavan joukon erilaisia yhdisteitä, mikä vaikeuttaa tuhkien hyötykäyttöä. Voisimmekohan helpottaa tuhkien jatkokäyttöä erilaisin, ennen polttoa tapahtuvin ratkaisuin? Saada niistä siten laadukkaampia tai eroteltua niistä paremmin hyödynnettäviä materiaaleja? Vai olisiko tämä tuotteen elinkaaren loppupään ongelma ratkaistavissa tuote- ja materiaalisuunnittelun avulla? Kyseenalaistan myös koko jätteenpolton. Se on visioton, liian helppo ratkaisu.

UUDET MATERIAALIT ja kierrätysraaka-aineiden käyttö niissä on merkittävä kehityssuunta. Materiaalitekniikan ja valmistusmenetelmien kehittymisen ansiosta uusimmat materiaalit ovat usein resurssiviisaampia ja -tehokkaampia kuin edeltäjänsä. Olennainen kysymys kuitenkin on, kuinka saada uusista materiaaleista sellaisia, että niitä voidaan käyttää vieläkin pidempään ja kierrättää mahdollisimman vähäisin käsittelyin ja muokkauksin yhä uudelleen. Erilaiset komposiitit ovat yleensä mainioita siihen saakka, kunnes ne pitäisi kierrättää. Kiertotalouden periaatteen mukaan materiaalien on oltava turvallisia ja haitta-aineettomia. Turvallisuuden varmistaminen ja haitta-aineet tuottavat kierrättämisessä ja uusiokäytössä usein ongelmia. Hyvä esimerkki on muovin kierrättäminen. Kierrätystä hidastavat monet muovilaadut ja erityisesti muovien lisäaineet. Jatkokäytön hidasteena ovat muun muassa elintarvikepakkauksille asetetut materiaalivaatimukset. Kiertotalouden kannalta paras ratkaisuolisi jättää hankaluuksia aiheuttavatmateriaalit ja aineet lähtökohtaisestipois. Tuote voitaisiin suunnitella uudelleenja käyttää mahdollisuuksien mukaanmuita materiaaleja ja raaka-aineita.

APUNA TUOTTEIDEN kehittämisessä ja suunnittelussa voidaan hyödyntää esimerkiksi Cradle2Cradle-sertifiointia. Erityisesti Material Health -sertifiointi auttaa valmistajia siirtymään turvallisempiin, kierrätettäviin parempi vaihtoehto -materiaaleihin. C2C sisältää muun muassa kiellettyjen aineiden listan, johon sisältyvät esimerkiksi bromatut palonestoaineet. Niillekin on onneksi jo haitattomia korvaajia. Kemia on elämän perusta, ja se on myös kiertotalouden perusta. Kemian tutkimus ja tuotekehitys ovat keskiössä materiaalien kehittämisessä, ominaisuuksissa, uusiokäytössä, turvallisuudessa ja kierrossa pitämisessä.